Lastekaitsespetsialist: „Õnnest särav laps on hingest õnnelike vanemate saavutus“

Lastekaitsespetsialist: „Õnnest särav laps on hingest õnnelike vanemate saavutus“

13. Oct 2023, 17:52 Emmede Klubi Emmede Klubi

Lastekaitsetööga on seotud palju emotsioone, sageli ka hoiakuid ning eelarvamusi. Sellel kõigel on omad põhjused. Peresüsteemi sekkumine, isiklike ja sageli valusate teemade avamine eeldab usalduse tekkimist pere ja lastekaitsespetsialisti vahel.

Lastekaitsetöötaja korduvad kirjad, kõned, meeldetuletused ja pöördumised võivad tekitada perele, kes ei mõista lastekaitse sekkumise vajadust, vastumeelsust, arusaamatusi ning sunnitud osalemist juhtumikorralduses. Olukord muutub, kui murega tegeletakse koos perega ning fookuseks seatakse ikka lapse heaolu.

Rae valla lastekaitse peaspetsialist Natalja Grusdam jagab avameelses intervjuus, mida tema valitud amet endast päriselt kujutab ja kaasa toob.

Kui pikalt oled lastekaitsetööd teinud ja mis ajendas seda valikut tegema?

Sotsiaalvaldkonnas olen tegelenud tänaseks kokku 23 aastat, millest ligi 20 aastat tööd lastega ja noortega. Mind huvitab kõik, mis on seotud lastega, ma panen lapsi ja nende emotsioone ka tänavapildis hästi tähele, püüan alati peegeldada neile rõõmu, aga ka sekkuda siis, kui vajavad abi. Mulle lähevad korda laste mured, rõõmud, kogu nende maailm. Püüan sammu pidada teismeliste arenguga, jälgida väljakutseid ja ohte, mida kaasaegne maailm neile tuua võib. Õpin rääkima nende keeles, õpin suhtlema nende suhtlusportaalides ning uurin uute mängude ja äppide kohta. Oma peas püüan panna kokku omandatud teadmisi ülikoolis, pikaajalist kogemust lastekaitsetöös ja noorte vajadusi ning arenguid. Kogu mõistmise ja toetamise konstruktsioon saab veelgi selgemaks, kui mõtlen tagasi ajale, mil ise teismeline olin. Selgelt joonistuvad välja laste vajadused, mõistan veelgi rohkem lapsevanemaid ja ka spetsialiste, kes lastega tegelevad.

Millised oskused ja omadused peavad olema lastekaitsetöötajal?

Lastekaitsespetsialist on #hingeltkaitsja. Sageli tänan ja tunnustan oma kolleege. Tuletan neile meelde, kui olulised inimesed ja spetsialistid nad on ja ei väsi neid imetlemast. Lastekaitsespetsialistile on seatud erinevaid, sageli vastakaid ootusi. Ta peab olema laia silmaringiga, avatud, pädev, teadlik, kustumatu valmisolekuga abi pakkuma, oskama seda teha erinevates olukordades. Meie töös on oluline lapsekeskne lähenemine ja empaatia, hoolivus, usaldusväärsus, inimlikkus. Kahtlemata valmisolek tunda kogu maailma valu! Sest abivajav laps võib tulla lastekaitse vaatevälja sõjapõgenikuna, seksuaalse väärkohtlemise või lähisuhtevägivalla ohvrina, võib kannatada vanemate lahutuse ja konfliktse läbisaamise tõttu, suitsidaalsete mõtete, depressiooni või muude vaimset tervist mõjutavate põhjuste kaudu.

Millised on lastekaitsetöö positiivsed küljed?

Lastekaitsetöö on nii mitmekülgne ja oluline. Ka järjepidev tegutsemine ja areng on lastekaitsetöö märksõnad. Igapäevaselt puutudes kokku erinevate valdkondade teemadega, pakkudes lastele ja vanematele abi oled selle võrgustiku oluline lüli. Sellega kaasneb suur vastutus, oskus iseseivalt otsustada ja tegutseda, julgus sekkuda, tahe abistada, koostöö. Lastekaitsetöö on teinud väga suure arengu. Mul on hea meel, et lastekaitsetöötajate poole pöördumiste arv on suurenenud ja sellesse ei suhtuta negatiivselt. Hea juhtumitava on see, et lastekaitsespetsialist on pere partner. Koostöös lapse perega seame fookust lapse heaolule, tema tulevikule, vaatame koos suuremat pilti ning toetame pere ja last igapäevaste sammude astumiseks. Seejuures on oluline ka lapse osaluse suurendamine temaga seotud oluliste küsimuste lahendamisel.

Millised on lastekaitsetöö varjupooled? Kuidas rasketel hetkedel toime tuled?

Raskematel hetkedel aitab kolleegide toetus. Oleme õnnelikumad, kui meie ümber on palju häid inimesi, spetsialiste, peresid, õpetajaid. Igaüks meist loeb! Minul on igapäevases tööelus kindlad reeglid ja nö toimetulekustrateegiad. Kui käsil on mõni raskem juhtum ja ettevõtmine, siis tegelen kohe paralleelselt kergema juhtumiga, mis õnnestub või siis püüan saada eduelamust mujal, ka nt enda hobidest. See annab energiat juurde. Oluline on järjepidevus vaatamata asjaoludele ning oskus näha rõõmu väiksemates asjades ja saavutustest. Kui mõelda lastekaitsetöö erialale, siis kogu see maailm on meeletult raske. Samas suurim õnn on tunda, et vaatamata raskustele suudad aidata, näed oma töös tulemusi. Vahel küll tillukesi, aga enda saavutatud. Vanemate tänulikkus ja laste ning perede parem toimetulek – see on kirjeldamatu rõõm, mis annab indu edasi tegutseda. Nii loongi oma portfoolio headest mälestustest, edusammudest ja see toetab keerulisematel hetkedel.

Kuidas laste lood sinuni jõuavad?

Lood jõuavad meieni erinevalt. Reeglina ametliku kanali kaudu nagu näiteks sotsiaalkindlustusameti lasteabi pöördumised, politsei ja haridusasutuste, perearstide, veebinõustajate jt pöördumised. Sageli pöörduvad pered ise ja selle üle on mul hea meel.

Loe rohkem lasteabi (116 111) kohta: KUIDAS LASTEABI TÖÖTAB

Kas ja kui sageli on pöördujaks laps/noor ise? Saab ta seda soovi korral teha?

Lapsed ise pöörduvad harvemini, reeglina teevad seda lapsevanemad. Meenub juhtum, kui laps palus abi eriarsti juurde pöördumisel ning ta ei soovinud, et vanem teada saab. Abistasime last, et ta jõuaks arstini, aga edaspidises töös keskendusime lapse ja vanema suhete parandamisele, usalduse taasloomisele. Igal lapsel on alati võimalik pöörduda lastekaitsespetsialisti poole ning seda saab teha erinevalt. Mind teeb rõõmsaks, et lapsed teavad lasteabi numbrit peast ja oleme korduvalt jaganud lasteabi materjale koolidesse ning kodukülastuste ajal, teinud teavitustööd eraldi ka lastekaitsepäeval. Arvan, et selle tegevusega tuleb järjepidevalt jätkata. Samuti leian, et iga laps peaks teadma, kes on tema piirkonna politseinik ja lastekaitsespetsialist nii nagu ta teab, kes on tema aineõpetajad. Praegune töökorraldus ja hõivatus sageli ei võimalda antud lähenemist, aga meie igal juhul pingutame. Saame aru, kui oluline on lastekaitsetöös teavitus ja laste kaasamine oma arvamuse avaldamiseks.

Millised on peamised pöördumise teemad?

Viimasel ajal on märgatavalt tõusnud pöördumiste arv suitsidaalse ja ennast kahjustava käitumise teemadel. Lähemalt vaadates selgub ka põhjus, et näiteks lastel on olnud kokkupuude mõni traumaatilise sündmusega, mõne juhtumi puhul ka korduvalt. Lapsed on sageli oma muredega üksi jäetud. Eriti teismelised. Vanematele tundub, et nüüd nad on justkui suured lapsed, saavad juba ise hakkama ja kindlasti igapäevaelu toimingutega saavadki. Mureks on noorte hingeelu. Siin saan ikka soovitada vanematel korraks värskendada oma teadmisi teismeliste aju arengust. Leian, et see toetab lapsevanema arusaamist ning aitab raskematel hetkedel rohkem mõista noort ja korrigeerida oma käitumismustreid. Tasub uurida vanuse kaupa, millised on noorte vajadused, sh sõltumatus, eneseregulatsiooni oskused, suhted, mõtlemine, väärtuste süsteem. Kindlasti küsida vajadusel õigeaegselt (mida varem, seda parem) abi spetsialistidelt. Mulle meeldib ikka see lähenemine, et me kasvame koos oma lastega. Keegi ei ole kõigis teemades ekspert ja kui vajadus on, siis saabki vastava valdkonna spetsialistilt abi kiiremini ning tõhusamalt.

Kui kaua kulub keskmiselt aega ühe juhtumi lahendamiseks?

Erinevalt, mõni juhtum kestab terve lapse elu ning põlvkonnast põlvkonda. Need on küll äärmused, aga siiski olemas. Perekonna mustrid paraku võivad kanduda põlvest põlve. On juhtumid, mis on väga akuutsed ning piisab kiirest sekkumisest ning toetavast järeltööst ja pere saab juba ise hästi hakkama.

Leian, et kõige raskemad juhtumid on seotud vanemate omavaheliste konfliktidega ja pikaajaliste kohtuvaidlustega.

Reeglina laste võime vanemate lahkuminekuga toime tulla sõltub sellest, kuidas vanemad sellega toime tulevad. Kui vanemad on tülis, kasutavad vaimset või füüsilist vägivalda, siis ka lastel on muutustega keerulisem toime tulla, tekkivad käitumishäired, õpiraskused koolis, enesehinnangu langus, stress ja ärevus jt. Oluline, et pered ja lapsed saavad abi võimalikult varajases etapis, ainult nii saab toetada lapse heaolu ilma viivituseta.

Loe rohkem, kuidas lahkelt lahku minna:PERELEPITUS

Kirjelda, mis saab edasi, kui laps/pere jõuab lastekaitse vaatevälja?

Kõik algab koostööst ja usaldusest. Kõigepealt saab lastekaitsespetsialist perega lähemalt tuttavaks, reeglina teeme seda pere elukohas, saame vajadusel jälgida lapse käitumist kodustes tingimustes. Kodukülastuse tegemine toetab meie koostööd, õpime tundma teineteist paremini, laps harjub ja teab, kes on tema lastekaitsespetsialist, usaldab rohkem ja avaneb. Ka lapsega rääkimine õnnestub turvalises ja harjumuspärases kohas paremini. Kindlasti on siinkohal ka erandeid. Aga koostöös vanematega saame kirjeldada ja hinnata lapse abivajadust, koostame tegevuskava. Seejärel algab meie ühine tööprotsess, mis aitab toetada lapse arenguvajadusi. Lastekaitsetöös kasutame juhtumiplaani mõistet.

Juhtumiplaan on kui lapse edulugu, elav dokument, mis aitab kaardistada lapse vajadusi, kajastab edusamme ja ressursse, kaardistab spetsialistide võrgustikku.

Koostöös perega saame püstitada eesmärke lapse parima arengu toetamiseks, teeme vahehindamisi ja jälgime muutusi lapse arengus. Vajadusel saame kaasata teisi vajalikke spetsialiste, suunata last teraapiasse, leida talle toetust ka väljaspool kodu ja haridusasutust. Tagasisidestame ja informeerime teineteist lapse käekäigust, tema vajadustest ja edusammudest, jälgime muutusi.

Iga laps võib vajada teatud arenguetapil tuge. Vanematel on oluline olla avatud koostööks nii lastekaitsetöötajaga kui teiste lapse heaks töötavate spetsialistidega.
Oluline, et lapse ümber tekib kindel toetav võrgustik.

Ühiskonnas on lastekaitsetöötajate suhtes levinud paraku mitmeid eelarvamusi ja hoiakuid. Milliseid neist oled ise kogenud ja kuidas neid murda?

Lastekaitsetööga on seotud alati palju emotsioone, sageli ka hoiakuid ning eelarvamusi. Kindlasti on sellel oma põhjused. Peresüsteemi sekkumine, isiklike ja sageli valusate teemade avamine eeldab usalduse tekkimist pere ja lastekaitsespetsialisti vahel. Me tegeleme tundlike teemadega ning meie korduvad kirjad, kõned, meeldetuletused ja pöördumised võivad tekitada perele, kes ei mõista lastekaitse sekkumise vajadust, vastumeelsust, arusaamatusi ning sunnitud osalemist juhtumikorralduses.

Olukord aga muutub, kui murega tegeletakse koos perega ning fookuseks seatakse ikka lapse heaolu. Siinkohal on oluline, et pere saab ka positiivse kogemuse koostööst lastekaitsesüsteemiga laiemalt. Kui kõikide nende kohtumiste, koosolekute järel toimub kasvõi väike positiivne muutus, siis arvan, et pere jätkab heameelega koostööd ning ka kõik senised hoiakud haihtuvad.

Siinkohal leian, et lastekaitsespetsialisti sekkumine pere eraellu peab olema läbimõeldud, struktuuriliselt paigas ja eesmärgistatud.

Halb maine ja eelarvamused mõjuvad ka lastekaitsespetsialistidele hävitavalt, püüan igapäevaselt ise aidata kaasa stereotüüpide murdmisele. Oluline on mõista, et kvaliteetne lastekaitsetöö eeldab hästi toimivat süsteemi, piisavalt tööaega ja pädevaid spetsialiste. Kui me investeerime nendesse ressurssidesse piisavalt, siis antud küsimuse püstitamise vajadus langeb ka ära.

Millal on õige aeg lastekaitsetöötaja poole pöörduda? Kuidas Sinu poole pöörduda saab?

Alati võib pöörduda. Tulebki pöörduda kohe, kui tekib mõni kahtlus. Eirates levinud arusaama selle kohta, et lastekaitsetöö tegeleb tulekahjude kustutamisega või suhtumist, et sellest pole niikuinii mingit kasu. Tõepoolest, kasu võib vähe olla või seda ei saavutata kohe, kui mure või konflikt on juba niivõrd eskaleerunud. Meie mured ja probleemid saavad ju kuskil alguse enne, kui nad jõuavad sinna staadiumisse, kus olukord paistab meile lahendamatuna. Probleemil on ka omad põhjused. Kui nendele kohe juuretasandil läheneda või ennetuslikult sekkuda, siis saame vältida nii mitmeid raskemaid lähisuhtevägivalla juhtumeid, kohtuvaidlusi, koolikohustuse mittetäitmist, negatiivseid muutusi laste arengus või käitumises, laste suitsiide ja depressioone.

Lastekaitsespetsialistide kontaktid on avalikud, minu kontaktid asuvad Rae valla kodulehel, minuni jõuavad alati ka kõik lasteabi teated, mis on seotud meie valla lastega: RAE VALLA SPETSIALISTIDE KONTAKTID