Kust leida abi, kui lapsel on lasteaias, koolis või kodus raskusi?

Kust leida abi, kui lapsel on lasteaias, koolis või kodus raskusi?

06. Sep 2022, 15:48 Emmede Klubi Emmede Klubi

Minu lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega lasteaias, koolis või kodus. Kust leida abi?

Kevadeti suureneb pöördumine lapsi haridusteel toetavate spetsialistide ja asutuste poole. Sagedasti tulevad ette küsimused: kas minna lapse murega kooli või Rajaleidja psühholoogi juurde? Mida teha, kui lasteaias puudub tugispetsialist? Kas enne Rajaleidjasse tulekut peaks käima psühhiaatri juures? Kas lapsega logopeedi juures käimiseks on vaja rehabilitatsiooniplaani või perearsti saatekirja?

Innove Rajaleidjal said valmis teabelehed „Kust leida abi“, mis selgitavad, millal ja kuhu pöörduda, kui lapsel on tekkinud probleemid õppimise, käitumise või suhtlemisega koolis, lasteaias või kodus.

Esmast nõu annab õpetaja

Kui lapsel on mure, mida ei õnnestu peresiseselt lahendada, siis pöördu kõigepealt lapse õpetaja poole. Räägi oma tähelepanekutest ja vestlustest lapsega. Küsi, mida õpetajad on koolis või lasteaias märganud. Arutage ühiselt, kuidas saaksite last nii kodus kui ka lasteaias või koolis toetada.

Last, pere ja õpetajaid aitavad tugispetsialistid

Kui olete jõudnud järeldusele, et laps vajab professionaalset abi, siis võiks esmalt pöörduda oma lasteaia või kooli tugispetsialistide poole. Haridussüsteemis nimetatakse tugispetsialistideks logopeede, psühholooge, eripedagooge ja sotsiaalpedagooge, kes toetavad laste toimetulekut haridusteel.

  • Sotsiaalpedagoog aitab sotsiaalsete probleemide korral – näiteks kiusamise või käitumismure puhul, kui laps ei taha koolis käia, kui suhted vanemate, kaaslaste või õpetajatega on sassis, kui laps vajab abi erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulekul.
  • Eripedagoog aitab valida õppetöös raskustesse sattunud lapsele jõukohaseid õppemeetodeid,-materjale ja -keskkonda.
  • Psühholoog aitab vaimse tervise probleemide korral – näiteks kui lapsel on tekkinud muutused käitumises, söömises, magamises või õpiedukuses, hirmud, meeleoluprobleemid (ärevus, kurvameelsus, viha, tundetus jne), agressiivsus, koolist puudumine, konfliktid suhetes.
  • Logopeed toetab lapse suulise ja kirjaliku kõne arengut.

Abivajavale lapsele peab need teenused tasuta tagama kohalik omavalitsus. Tavaliselt on iga lasteaia ja kooli juures oma tugispetsialistid. Vahel ei tööta nad otseselt lasteaias või koolis, vaid omavalitsuse loodud keskuses, kuid nad võtavad ikkagi lapsi vastu oma piirkonna lasteaedades ja koolides. Kuidas on korraldatud tugiteenused Sinu lapse lasteaias või koolis, saad küsida õpetajalt, direktorilt või omavalitsusest.

Edasist nõu pakub Rajaleidja võrgustik

Kui vanemad, kool või omavalitsus vajavad edasisi nõuandeid või erapooletut hinnangut, kuidas lapse toetamiseks tegutseda, saab pöörduda riiklikku õppenõustamise süsteemi – Innove Rajaleidja võrgustiku poole. Meie õppenõustajad selgitavad välja, mis lapse haridusteed takistab, ning annavad nõu, kuidas just Sinu lapse õpet ja kasvatust korraldada. See teenus on perele tasuta.

Vahel selgub nõustamise käigus, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (näiteks: lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppekava rakendamiseks). Sellise põhjalikult kaalutletud otsuse teeb kolmest Rajaleidja õppenõustajast koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Lapsevanemale on Rajaleidja otsused soovituslikud, aga haridusasutusele ja omavalitsusele kohustuslikud. Näiteks: kui Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud lapsele õpet eriklassis, siis lapsevanema soovil peab kohalik omavalitsus selle võimaluse ka tagama.

Rajaleidja keskusesse saab nõustamisaja broneerida telefonil 735 0700 või veebilehel www.rajaleidja.ee. Kiiret ja konfidentsiaalset nõu pakub Rajaleidja e-nõustaja, kellega saab suhelda tööpäeviti kell 10–14 Rajaleidja koduleheküljel all paremas nurgas avanevas vestlusaknas.

Terviseprobleemiga tegeleb arst

Selleks, et haridusteel tekkinud probleemiga Rajaleidjasse pöörduda, ei ole vaja arstitõendit, näiteks ei pea laps enne õppenõustamisele tulemist psühhiaatri juures käima. Kui nõustamisel selgub vajadus kaasata psühhiaater, suuname pere ise arsti poole.

Kui lapsel on lisaks hariduslikule erivajadusele (õpi-, käitumis- ja suhtlemisraskused) ka terviseprobleem, siis on esmaseks kontaktisikuks perearst, kes aitab otsustada, kas ja millise eriarsti abi on lapsel vaja, et määrata diagnoos ja ravi, taotleda puuet jms.

Lapse huvide eest seisab lastekaitse

Kui last ümbritsevad täiskasvanud (näiteks lapsevanemad omavahel või vanem ja kool omavahel) vajavad suhtluses abi, siis pöördu julgesti kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole. Lastekaitsetöötaja toetab peresid rasketel aegadel, aitab vanematel erinevate organisatsioonide ja spetsialistidega suhtlust koordineerida ning teha otsuseid lapse huvidest ja vajadustest lähtuvalt.