Kuidas õpetada lastele elus hakkama saamiseks vajalikke üldisi oskusi ja teadmiseid?

Kuidas õpetada lastele elus hakkama saamiseks vajalikke üldisi oskusi ja teadmiseid?

03. Jun 2020, 14:07 Emmede Klubi Emmede Klubi

SA Innove kutsub õpetajaid ja lapsevanemaid panema kirja ideid, kuidas kujundada eelkooliealistes ning 1.-3. klassi lastes igapäevaelu käigus üldpädevusi. Ideede baasil luuakse õppevideo, ideede saatjaid ootavad aga auhinnad. 

Üldpädevused on üldist laadi teadmised, oskused ja hoiakud, mis on olulised kõigile inimestele, et ühiskonnas elades hästi hakkama saada. Kõige esmased, juba lasteaias ja I kooliastmes omandatavad üldpädevused on lapsed ise sõnastanud nii.

Kolmanda klassi lõpuks mina…

 • Pean lugu oma perest, klassist ja koolist. Kuulan ja kiidan kaaslast, ei kiusa ega narri teisi.
 • Märkan ja hindan ilu, olen loov, naudin kunsti ja muusikaga tegelemist üksi ja koos teistega.
 • Räägin ja kirjutan ilusas keeles, oskan veidi ka võõrkeeles rääkida.
 • Olen viisakas, täidan oma lubadusi ja kokkulepitud reegleid.
 • Tunnen oma kodupaika, austan Eesti riiki, lippu ja vappi.
 • Hoian puhtust ja korda, hoolitsen oma tervise ja välimuse eest.
 • Liiklen ohutult, väldin ohtlikke olukordi ja tean, kuidas ohu korral abi kutsuda.
 • Õpin rõõmuga üksi ja koos teistega. Koostan ning järgin päevakava, jaotan oma aega õppimise, harrastuste, koduste tegemiste ja puhkamise vahel.
 • Loen raamatuid ja mõistan, millest need räägivad. Selgitan oma mõtteid teistele nii suuliselt kui ka kirjalikult.
 • Arvutan ning kasutan sobivaid mõõtmise vahendeid ja ühikuid.
 • Vaatlen, kirjeldan, võrdlen ja rühmitan esemeid ja nähtusi. Oskan kasutada kaarti, joonist, plaani, tabelit.
 • Hoolin loodusest.
 • Kasutan õppimiseks, tööks või mängimiseks arvutit või muid tehnilisi seadmeid ning teen seda ohutult.
 • Küsimuse ja mure korral küsin nõu. Tean, kelle poole pöörduda.
 • Liigun palju ja tunnen sellest rõõmu.
 • Mulle meeldib nuputada, katsetada ja leiutada midagi uut.

Täieliku nimekirja üldpädevustest, mida Eesti lastelt põhikooli lõpuks oodatakse, leiad riiklikust õppekavast.

Lapse üldpädevusi kujundavad nii kool kui ka kodu, huviringid jne. 

Kuidas ideekorjes osaleda?

See on väga lihtne:

 1. Valige üks või mitu üldpädevust või oma tõlgendus põhikooli riiklikus õppekavas olevast pädevuse kirjeldusest.
 2. Mõelge välja tore idee, kuidas saaks seda või neid pädevusi kujundada eelkooliealises või esimese kooliastme lapses. Teretulnud on ka ideed ja näited sellest, mis saab siis, kui inimesel mõni üldpädevus puudub. Ning huumor on muidugi oodatud! Näiteks: koos vanemaga koogi küpsetamine, tahvelarvutist retsepti lugemine, kaalul õigete koguste välja mõõtmine ja ohutu ahju kasutamine kujundavad lapses sotsiaalset ja suhtluspädevust, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalast pädevust, digipädevust, ettevõtlikkust..
 3. Pange oma idee kirja umbes 1,5-minutise õppevideo stsenaariumina, et ideest oleks hiljem võimalik luua videoklipp.
 4. Saada idee hiljemalt 17. juuniks e-posti aadressile ideekorje@innove.ee.

Mis juhtub edasi?

Ideed vaadatakse üle ja ideede saatjatele antakse tagasisidet hiljemalt 8. juuliks. Kõiki osalejaid ootab meene, parimate stsenaariumite autorid saavad auhinnaks kinkekaardi.

Ideekorje käigus kogutud stsenaariumide baasil luuakse videoklipid, millest sünnib uus üldpädevuste kujundamise õppevideo. Parimate ideede esitajatele pakutakse võimalust võtta osa video loomisest. Valmis videot saavad tasuta kasutada kõik inimesed. 

 

Kas Sinul on häid ideid, kuidas õpetada lastele tavapärase elu käigus üldpädevusi?