Kuidas aidata koolieelikul lugema õppida?

Kuidas aidata koolieelikul lugema õppida?

24. Feb 2013, 00:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Lugema õppimine nõuab kolme põhioskuse selgeks saamist ja nendeks on: süntaks, semantika ja foneetika.

Süntaks on see, kuidas sõnad, fraasid ja käänded kokku käivad, et lauseid ja tekstilõike moodustada.

Semantika on see, kuidas sõnad ja laused grupis üksteisega seotud on.

Foneetika on suhe selle vahel, kuidas sa kirjutad ja kuidas sa räägid.

 

Kui su koolieelik lugema õpib, areneb ta kõigis nendes valdkondades. Enamik lapsi siiski õpivad süntaksit ja semantikat mõistma, enne kui nad foneetikast aru saama hakkavad.

Näiteks, saab ta kõigepealt aru, et laused jooksevad raamatus vasakult paremale, aga ta ei mõista veel, mida tähekombinatsioon "oi" tähendab. Parim, mida Sa teha saad, et teda nendes kõigis valdkondades aidata, on tutvustada ja lugeda talle raamatuid iga kord enne magama minemist või kui te teete koos õhtusööki.
 

Süntaksist.
 

Süntaksist aru saav laps mõistab kirjakeelt.

Süntaksi mõistmine algab raamatu struktuurist ja selles olevate sõnadest ja lausetest arusaamisega. Näiteks, kui su koolieelik oli alles beebi, hoidis ta raamatuid tagurpidi käes, lutsutas neid, võis kasutas neid matina istumise all.

Mudilasena hakkas ta aru saama, et raamatul on algus ja lõpp, sõnu loetakse vasakult paremale ja lugu areneb iga järgneva lehe peal edasi.

Kui Su laps haarab raamatu struktuuri, hakkab ta aru saama, mis seal sees on - sõnad, laused, lõigud, peatükid. Kui Su laps uurib veelgi raamatuid, hakkab ta aru saama, et lausetes on ka algused ja pausid, ning mõistab kirjavahemärkide tähtsust.

Siin on mõned näpunäited, kuidas oma koolieelikul süntaksi oskusi arendada:
 

• Loe kõva häälega raamatuid, kus on riimid. või loe/laula talle hällilaule.

• Lugedes, järgige sõnu sõrmega. See näitab lapsele, kuidas lause kulgeb - et täielik peatumine tähendab pausi sõnadevoolus ja ka teisi suhteid kirja- ja kõnekeele vahel..

• Kirjuta koos oma lapsega kiri. Rõhuta kirja erinevaid osasid - sissejuhatus, laused, peatükid, lõppsõna.
 

Semantikast
 

Semantiliste oskuste hulka kuulub oskus sõnu ära tunda ja defineerida, ennustada loo süžeed, tegelastest aru sada, rääkida tervest lõigust või raamatu osast, ning arutada raamatut tervikuna pärast selle lugemist. See tähendab ka oskust asendada sõnu teiste sarnase tähendusega sõnade vastu. Näiteks "tass" ja "kruus"
 

Siin on mõned võimalused kuidas arendada väikestel lugejatel semantilisi oskusi:
 

• Lugege raamatuid, milles räägitakse lugusid. Muinasjutud on selleks väga head.

• Rääkige raamatust samal ajal, kui te seda loeta. Paluge oma lapsel raamatu lõppu ennustada.

• Hoia ühtlast temapot.

Kui laps õpib lugema ja jääb keset lauset keerulisema sõnaga hätta, ära jäta lauset pooleli. Kui Su laps jääb sõnaga hätta, ütle see sõna ise välja, seleta kiirelt tähendus lahti ja loe lause algusest peale uuesti ja liigu jutuga sujuvalt edasi. See julgustab last lausest ja ülejäänud jutust, kui tervikust, aru saama. Kui vaja, minge selle sõna juurde hiljem uuesti eraldi tagasi.
 

Foneetikast
 

Foneetika ehk hääleõpetus on lugemise mehhaaniline osa. See tähendab oskust sõnu hääldada ja sõnu ära tunda. Ka võime sarnaseid sõnu ära tunda ( buss ja suss) ja erinevate tähtede, aga sarnase hääldustega sõnadel vahet teha ( nt inglise keeles "four" ja "phone". Eestikeeles on kirjapilt ja hääldus üsna sama), on osa sellest.
 

Siin on mõned võimalused, kuidas väikestel lugejatel foneetika õppimist lihtsustada:
 

• Lugege oma lapsega luuleraamatuid ja hällilaule. Iga riimiga too välja sõnad, mis on omavahel sarnased ja arutle lapsega nende sõnade erineva tähenduse üle. Näiteks, kuidas erineb sõna "hüüdma" sõnast "püüdma".

• Kasutage tähestikku, et arutada, millistel sõnadel on alguses ja lõpus samad ja erinevad tähed.

• Kirjutage kõigi perekonnaliikmete nimed üles. Hääldage need lapsega läbi ja rühmitage nimed samade algustähtede järgi.

• Lase lapsel endale lugeda. Kui laps jääb keerulisema sõnaga hätta, häälda ja seleta see talle lahti ja lase tal lause algusest peale uuesti lugeda.Jäta talle rasked sõnad endale meelde ja vajadusel korrake need üle.

• Ära nimeta tähti välja, vaid häälda neid, nagu nad sõnas esinevad. Kui sa õpetad lapsele tähti, kasuta helisid : "a" nagu ananass, "r" nagu rabarber, "n" nagu naeris ( mitte err ja enn ).

 

Millal teie lapsed lugema õppisid ja kuidas teie peres õppeprotsess käis?

 

Allikas

Emmede Klubi