Eesti arstide ja õdede ühisavaldus: otsustusvõimelisi teismelisi võiks vaktsineerida ka vanemate nõusolekuta

Eesti arstide ja õdede ühisavaldus: otsustusvõimelisi teismelisi võiks vaktsineerida ka vanemate nõusolekuta

16. Dec 2022, 10:07 Emmede Klubi Emmede Klubi

Sotsiaalministeerium, Eesti Perearstide Selts, Eesti Arstide Liit, Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja  Eesti Õdede Liit soovivad, et kooliõdedel oleks õigus vaktsineerida otsustusvõimelisi lapsi ka siis, kui vanemad selleks nõusolekut ei anna. Perearstidel selline õigus juba on. 

Noorte koolis vaktsineerimine puudutab 13-aastastele tehtavat mumpsi, leetrite ja punetiste vastast vaktsiini, 15-17- aastastele tehtavat difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiini ning 12-aastastele tehtavat HPV-vastast vaktsiini. Covid-19 vaktsineerimist koolis ei tehta, seda teema ei puuduta.

"Meie eesmärk sotsiaalministeeriumis on hoida noorte elusid ja usaldada nende valikuid - nad on järjest taibukamad," kirjutab Sotsiaalministeerium. 

Alaealine võib juba praegu ise otsustada ja saada vaktsiini perearsti juures, kui arst on hinnanud tema kaalutlusvõimet. Seda lubab võlaõigusseadus. Koolides on aga praktika erinev – osa kooliõdesid lähtuvad võlaõigusseadusest ja teised vaktsineerivad üksnes siis, kui on olemas lapsevanema nõusolek. Nüüd plaanib Sotsiaalministeerium selle praktika ühtlustada.

"Loomulikult peab ka kooliõde veenduma, et õpilane on kaalutlusvõimeline ja ta on andnud immuniseerimiseks teadliku suulise nõusoleku. Üks abistav kriteerium võib olla vanus, kuid see ei saa olla ainus, sest lapsed saavutavad küpsuse erinevas eas. Hoolimata üldistest teadmistest laste pädevuse ja kaalutlusvõime kohta, tuleb iga lapse kaalutlusvõimet eraldi hinnata ja seepärast ei ole ka ühese vanusepiiri seadmine lihtne," kirjutab ministeerium.

Eesti arstid ja õed on ministeeriumiga nõus. "Igal otsustusvõimelisel isikul, ka neil, kes ei ole veel täisealised, on õigus otsustada oma tervise üle. Toetame kooliõdedele õiguse andmist vaktsineerida kaalutlusvõimelist õpilast ka siis, kui vanemad selleks nõusolekut ei anna," kirjutatakse ühisavalduses

"Tervitame sotsiaalministeeriumi algatatud määruse eelnõu, mille eesmärk on kaitsesüstimise korraldamise põhimõtete ühtlustamine. Kooliõed on väljaõppinud spetsialistid, kellel on suur kogemus vaktsineerimisel ning laste ja lastevanemate nõustamisel," leiavad meedikute erialaliidud. 

"Seni on just teismeliste vaktsineerimist ja kooliõdede tegevust puudutav määrus olnud ebamäärane. Vastukäiva seadusandluse tõttu on osa kooliõdedest vaktsineerimisel juhindunud kaalutlusvõimelise lapse otsustusõigusest, teised aga on toiminud vaid lapsevanema soovide järgi."

Arstide hinnangul on vaktsineerimine oluline osa tervislikest eluviisidest. Eesti Vabariigi põhiseaduses on sätestatud igaühe õigus tervise kaitsele ja see hõlmab muu hulgas ka õigust olla kaitstud ohtlike haiguste eest. Kaitsesüstimine on lapse huvides, sest vaid nii saavutatakse kaitse nakkushaiguste (difteeria, lastehalvatus jt) vastu ohutul, kontrollitud viisil. Igal lapsel on õigus saada vaktsineerimise kohta teaduspõhist infot.  

"Õiguskantsleri kantselei juhised lapsesõbraliku tervishoiu kohta ütlevad, et lapse tervise ja raviga seotud asjaolusid tuleb lapsega arutada, arvestades tema vanust ja küpsust. Tervishoius kehtib reegel, et patsienti võib läbi vaadata ja ravida üksnes tema nõusolekul. Ka lapsel on õigus teha oma tervisesse puutuvaid otsuseid, kui ta on võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma. Kui laps selleks võimeline ei ole, on otsustusõigus ja vastutus lapse vanematel.

Lapse kaalutlusvõimet konkreetses olukorras hindab tervishoiutöötaja. Õiguskantsleri kantselei infolehes on välja toodud, et üldjuhul on juba 14-aastased lapsed piisavalt küpsed, et otsustada ravi üle. Toonitame ka seda, et kui laps ei ole vaktsineerimisega nõus, siis seda ei tehta – ka juhul, kui lapsevanem seda soovib. Tervishoiutöötajad ei tee meditsiinilisi protseduure kunagi sunniviisiliselt."

Viited õiguskantsleri seisukohtadele:

  1. Madise Ü. Koolilaste vaktsineerimise korraldamine. 19.09.2022. https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Koolilaste%20vaktsineerimise%20korraldamine.pdf 
  2. Lapspatsiendi teavitatud nõusolek. Infoleht. Õiguskantsleri kantselei, 2019. https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Lapspatsiendi%20teavitatud%20n%C3%B5usolek%20%28infoleht%29.pdf 
  3. Lapsesõbralik tervishoid. Infoleht täiskasvanule. Õiguskantsleri kantselei, 2019. https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Lapses%C3%B5bralik%20tervishoid%20%28infoleht%20t%C3%A4iskasvanule%29.pdf