Valimised on alanud! Mida lubavad parteid lastega peredele?

Valimised on alanud! Mida lubavad parteid lastega peredele?

27. Feb 2023, 14:28 Emmede Klubi Emmede Klubi

Täna algasid Eestis Riigikogu valimised, mille tulemused selguvad 5. märtsi õhtuks. Muidugi lubavad kõik erakonnad oma programmides helde sõnastusega toetada peresid, seista hariduse ja laste tervise eest. Teeme aga ülevaate sellest, millised on erakondade konkreetsed lapsi puudutavad lubadused!

Nagu ikka, tasub valimislubadustega tutvudes hoida kriitilist meelt. Kõik, mida poliitikud lubavad, pole päriselus teostatav, sest lubadused ei anna alati selget arusaama, kust tuleb raha nende täitmiseks. Seega tuleb valijal lisaks lubaduste võrdlemisele analüüsida ka seda, kui võimalik või kallis on nende täitmine.

On ka selliseid lubadusi, mille täitmist võib vast tõepoolest oodata, sest neid lubavad kõik või enamik erakondi: üleminek eestikeelsele haridusele lasteaias ja koolis, õpetajate palgatõus, 1. ja 2. lapse lapsetoetuse tõus, hooldushüvitise tõus palga tasemele pärast vanemapuhkust, lasteaia kohatasu kaotamine.

Reformierakond

 • Lasteaiad 2024. aastast, üldhariduskoolid 2030. aastast eestikeelseks ja eestimeelseks. 
 • Lasteaia kohatasu kaotamine. 
 • "Liikuma kutsuva kooli programm" kõikidesse koolidesse.
 • Laste ja perede toetused eelkõige vajaduspõhiseks, üksikvanemate suurem toetamine. 
 • Esimese ja teise lapse lapsetoetuse võrdsustamine kolmanda ja enama lapse lapsetoetusega.
 • Vanemapuhkuselt naasva vanema hooldushüvitis lähtuma vanema tegelikust sissetulekust, mitte miinimumist. 
 • Ettevõtlusõpe ja rahatarkuseõpe kõikides koolides.
 • Abikaasade ja kooselupartnerite ühised tuludeklaratsioonid.
 • Mõlema vanema toetamine töö- ja pereelu paremal ühitamisel.
 • Kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmine. 

Loe tervet programmi

Keskerakond

 • Tasuta tervislik eestimaine toit kõigile lasteaia- ja koolilastele.
 • Tasuta lasteaiakoht igale lapsele.
 • Üks tasuta huviring oma kooli juures igale üldhariduskooli õpilasele.
 • Erivajadusega lastele senisest enam eraldi koole.
 • Noortele eluasemelaen riigi käendusel ilma kohustusliku omafinantseeringuta.
 • Tasuta suvelaagrid vähekindlustatud lastele.
 • Tõsta koheselt 1. ja 2. lapse lapsetoetus samale tasemele 3. ja enama lapse toetusega - 100 eurot kuus.
 • Indekseerida lapsetoetus ja pikendada õppiva lapse eest toetuse maksmise perioodi 21-aastaseks saamiseni.
 • Tõsta üksikvanema lapse toetus 100 euroni ja siduda see indekseerimisega. 
 • Paljulapselistele peredele pereauto soetamise ja eluruumide korrastamise toetusmeetmed. 
 • Tagada alimente mittesaavale üksikvanemale elatusraha saamine riigilt.
 • Igale koolilapsele koolipäeva raames 60 min liikumist.
 • Ortodondi teenus igasse maakonda. 
 • Laste ülekaalu ja nutisõltuvuse vähendamine. 

Loe tervet programmi

EKRE

 • Peretoetuste ja vanemahüvitise tõus.
 • Lasteaia kohatasu vähendamine.
 • Pensioni selgem sidumine laste arvuga.
 • Soodsamad kodulaenud, millest neljandik kustutatakse iga uue lapse sünniga.
 • Õppelaenu kustutamine pooles ulatuses, kui peres on üks laps, ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last.
 • Peretoetused üksnes Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele või nendele kolmandate riikidekodanikele, kellel on pikaajaline elamisluba.
 • Eesti koolid eestikeelsele õppele.
 • Oma soovil tehtavate abortide rahastamise lõpetamine.
 • Ööpäevaringne ämmaemanda valve nendesse haiglatesse, kust sünnitusabi teenus on likvideeritud. 
 • Puude tõestamiseks korduvate taotluste esitamise nõude kaotamine.
 • Otsese ja kaudse sundvaktsineerimise keelamine.
 • Kooseluseaduse tühistamine. 

Loe tervet programmi

Parempoolsed

 • Eesti koolide ja lasteaedade eestikeelsele õppele üleminek.
 • Lausaliste toetuste asemel konkreetsetele abivajajatele suunatud sihitud teenused ja tähtajalised toetused. Eesmärk on, et töötamine ja ettevõtlusega tegelemine oleks alati tasuvam kui toetustest elatumine.
 • Peretoetuste süsteem tuleb disainida õiglasemaks ja vajaduspõhiseks: kaotada peretoetuste indekseerimine ning kõrvaldada perekondi vastandav ebaõiglus. Vaesusriskis on pigem üksikvanemad mitte suurpered.
 • Üksikvanemad ei pea elatisrahasid üksi välja nõudma.
 • Tasuta ühistranspordi asemel sõidusoodustused ainult neile, kes seda päriselt vajavad.

Loe tervet programmi

Isamaa

 • Tulumaksuvaba miinimumi 5000 eurot aastas iga alaealise lapse eest.
 • Abikaasadele õigus esitada ühine tuludeklaratsioon.
 • Õnneliku paarisuhte loomise ja hoidmise ning vanemahariduse programmide rahastus 2 000 000 euroni aastas,
 • Esimese ja teise lapse toetus 100 eurole võrdselt järgnevate lastega. 
 • Neljanda või enama lapse sündimisel investeering pere eluasemesse kuni 75 000 euro ulatuses.
 • Vanemapuhkuselt tööle naasnud lapsevanemale hooldushüvitise tema keskmise palga väärtuses.
 • Abielu sõlmimine riigilõivuvabaks.
 • Elatisabi ülempiiri, mida riik maksab lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, 200 eurole kuus.
 • Abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all.
 • Üleminek eesti õppekeelele kõigis lasteaedades ja koolides.
 • Perepõhine pensionireform, millega viiakse laste eest ettenähtud 3,5-aastakoefitsendilinee pensionilisa 7 aastakoefitsendini.
 • Lasteaiad ja koolid mahetoitlustamisele, eelistades kohalikku toorainet.

Loe tervet programmi

Eesti 200

 • Kõikidel inimestel Eestis võrdne õigus abielluda ja pere luua.
 • Lausaliste toetuste vastu.
 • Haridus on kõige olulisem valdkond, mille rahastust tuleb suurendada (250 miljonit eurot lisaraha). 
 • Igale lapsele eestikeelne 1.-6. klassi haridus kuni 20 minuti kaugusel kodust, 3030. aastaks kogu üldharidus eestikeelseks.
 • Alusharidus 2027. aastaks eesikeelseks, 2024. aasta sügisest igale lasteaialapsele eestikeelne või keelekümblusõpe. 
 • Kohustusliku kooliea tõus 18. eluaastani.
 • Koolipäeva algus kõige varem kl 8.45.
 • Koolipsühholoogi teenus igas koolis.
 • Alates 2024. aastast esimese ja teise lapse toetus 150 eurot kuus, üksikvanema toetust 150 eurot kuus. Indekseerida kõik lastetoetused ning arendada vajaduspõhiseid peretoetuseid kõikidele peredele.
 • Hooldushüvitis 80 protsendilt 100 protsendile. 
 • Lapsevanemate vanemahüvitise tasustatud jagamatu aja pikkused võrdselt kuue kuuni mõlemale lapsevanemale.

Loe tervet programmi

SDE

 • Laenutagatiste süsteem suurkeskustest eemal kodu loovatele peredele.
 • Lapsetoetus 150 euroni ja indekseerimine. 
 • Üksikvanema toetuse kahekordistamine.
 • Vanemahariduse edendamine üle eesti vastavate keskuste loomise läbi. 
 • Vanemahüvitise lõppemise järel hooldus- ja haigushüvitiste arvestamise probleemi lahendamine.
 • Seksuaalhariduse taseme ja rahastuse suurendamine koolides.
 • Laste nõustamis- ja teraapiateenuse rahastuse kahekordistamine.
 • Järjestikuste laste sündimise puhul vanemahüvitise arvestamise juurde elukalliduse koefitsient.
 • Lisa- ja erivajadustega laste suurem toetamine mitmetel viisidel.
 • Perevägivalla vähendamine erilise tähelepanu alla. 
 • Ühtsetele kvaliteedinõuetele alluva perelepitusteenuse väljatöötamine. 
 • 500 uut üürikorterit üle Eesti. 
 • Igale lapsele lasteaialapsest gümnaasiumiõpilaseni üks tasuta huviring.
 • Kõikidesse koolidesse väikeklassid erivajadustega õpilastele.
 • Väikekoolide püsimine ja loomine. 
 • Koolikohustus kuni 18-aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni. 
 • Üleminek eestikeelsele koolile, kus erineva kultuuri- ja keeletaustaga lapsed õpivad koos. 
 • Ravikindlustus kõigile. 
 • Laste liikuvust soosivad programmid igasse kooli, et lapsed liiguks vähemalt 60 min päevas. 
 • Kõik lapsed esimese kooliastme lõpuks ujuma.
 • Abieluvõrdsus.
 • Vanemapuhkuse paindlikum jagamine vanemate vahel.

Loe tervet programmi

Rohelised

 • Pensionifondis oleva raha maksuvaba kasutamine enda või lapse elupäästvaks raviks, kui Haigekassa selle eest ei tasu.
 • Keskkonnaharidus ja looduse hoid alushariduse osaks lasteaias. 
 • Tasuta mängutoad kodustele lastele.
 • Kooliaedade taastamine ja laiendamine. 
 • Väikeste algkoolide säilitamine ja taastamine. Ka põhi- ja keskharidus ei tohiks koonduda keskustesse.
 • Mediteerimine ja jooga kehalise kasvatuse tundidesse.
 • Igale lapsele võimalus osaleda tasuta vähemalt ühes huviringis. 
 • Võrdne lapsetoetus kõigile, sest lapsetoetuse suurus ei peaks olenema lapse sündimise järjekorrast.
 • Neile, kes ei suuda elatist maksta, võimalus tasuda elatisemakse riigile oma aja ja ühiskonnale vajaliku tööga. Riik teeb makse võlgniku eest, kuniks ta leiab elatise maksmiseks piisava sissetulekuga töökoha.
 • Lapsehoiu kompensatsioon, et 1,5-aastane laps ei peaks olema pika päeva lastehoius, kuid vanemad saaksid töötada.
 • Hooldushüvitise määraks 100%.
 • Lasteaiakoht ja lasteaiatoit tasuta.
 • Kodanikupalga (u 500 eurot) ehk tööst olenemata igaühele makstava palga pilootprogramm, kuhu kaastakase väiksema sissetulekuga inimesi ja perekondi. 
 • Igaühe õigus ise otsustada, kas ja missugust peret luua. 
 • Õigus abordile olenemata ravikindlustusest. Õigus end steriliseerida kõigile.
 • Sooneutraalne abielu. 
 • Seksuaalkasvatus kohustlikuks lasteaias ja igas kooliastmes, et lapsed oskaksid end väärkohtlemise eest kaitsta. 
 • Kohustuslik mahetoit haridusasutustesse.
 • Vegantoit kättesaadavaks kõigiks riigi- ja haridusasutustes. 
 • Turvahälli või -tooli nõue ka taksodesse.

Loe tervet programmi

 

Kas Sina juba tead, keda valid? Kelle lubadusi lastega peredele mõistlikuks ja usaldusväärseks pead?