Vajalikke ja põnevaid seadusmuudatusi lastega peredele uuel aastal

Vajalikke ja põnevaid seadusmuudatusi lastega peredele uuel aastal

02. Jan 2019, 15:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Alates 2019. aastast kehtivad mitmed uued teenused ja toetused, mis puudutavad lähedalt ka lastega peresid. Muuhulgas tõuseb lapsetoetus ja muutub vanemahüvitise arvestamine.

 • Lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb 55 eurolt 60 euroni kuus. Kui laps jätkab õpinguid, makstakse toetust selle jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus iga lapse eest 100 eurot kuus. Lisaks saab kolme või enamat last kasvatav pere lasterikka pere toetust 300 eurot kuus.
 • Riik hakkab hüvitama lastele kaasaegseid insuliinipumpasid. Haigekassa tasub nüüdsest 90% ulatuses lastele soetatud kaasaegsete insuliinipumpade eest, mis oskavad nahaaluse sensori abil ise veresuhkrut määrata ja vajadusel insuliini süstida.
 • Muutub vanemahüvitise arvestusperiood. Senini arvutati vanemahüvitist selle õiguse tekkimisele eelneva kalendriaasta sissetuleku järgi. Alates 2019. aasta 1. septembrist arvutatakse vanemahüvitis rasedusele eelnenud 12 kuu  sissetuleku järgi. See tähendab, et vanemahüvititist pole enam võimalik suurendada pärast rasedaks jäämist sotsiaalmaksustatud tulu suurendamise teel. Loe lähemalt
 • 1. septembrist 2019 lõpetatakse lapsehooldustasu määramine. Muudatusega vabanev raha seotakse aastail 2020-2022 uude vanemahüvitise süsteemi. Enne 1. septembrit sündivate laste vanematele ja kõigile, kellele on lapsehooldustasu määratud varem, makstakse seda edasi kuni õiguse lõppemiseni või hiljemalt 31. augustini 2024.
 • Alustas tööd ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefon numbril 116 006Eesmärk on anda perevägivalla all kannatanule kohest emotsionaalset tuge ja julgustada teda võtma kontakti teiste abistavate süsteemidega – ohvriabi töötajaga, naiste tugikeskusega, kohaliku omavalitsusega, perearstiga.
 • Perearsti nõuandetelefonilt 1220 hakkab saama isikustatud nõu. Kui praegu on telefoninõuanne anonüümne, siis alates 2019. aasta 1. augustist tekib nõu andval perearstil võimalus näha inimese nõusolekul ka tema terviseandmeid – tehtud analüüse, määratud ravimeid ja põetud haigusi ning seeläbi täpsemat nõu anda. See võimaldab saada nõuandetelefonil tulevikus ka näiteks lühiajalist retseptipikendust juba väljakirjutatud ravimitele.
 • Laste ja perede heaolu suureneb tänu pereteraapia ja vanemlike oskuste arendamise programmidele, mis saavad 2019. aastast täiendava riikliku püsirahastuse. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ on 2019. aastal võimalik kaasata senisest üle kahe korra rohkem väikelaste vanemaid, laieneda rohkematesse kohalikkesse omavalitsustesse ja suurendada rahastust Ida-Virumaal. Mitmedimensioonilist pereteraapiat saab pakkuda järjepidevalt kuni 200 lapsele aastas, tagades, et mitmekülgsete probleemidega lapsed saavad abi, mis aitab ennetada probleemide süvenemist ja edasiste õigusrikkumiste toimepanemist.
 • Tööle hakkab üleriigiline digiregistratuur. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus on saanud valmis üleriigilise digiregistratuuri lahenduse, mida esimesena hakkab alates 2019. aasta algusest kasutama Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Patsientide jaoks tähendab haiglate ülese digiregistratuuri kasutuselevõtt, et kõiki olemasolevaid eriarsti aegu saab broneerida, tühistada või muuta ühes digikeskkonnas. Teised haiglad ühinevad sellega järgmise poole aasta jooksul.
 • Miinimumpalk tõuseb 540 euroni. Miinimumpalk on alates 1. jaanuarist 540 eurot ja tunnitasu alammäär 3,21 eurot. 2018. aastal olid need vastavalt 500 eurot ja 2,97 eurot. Seoses miinimumpalga tõusuga võivad tõusta ka muud tasud, mille määr on alampalgaga seotud - näiteks elatisraha, lasteaiatasu.
 • Müügikohas ei või anda tasuta kilekotte. 31. detsembril jõustus pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt ei või pakendiettevõtja müügikohas anda inimestele tasuta õhukesi kilekotte. Erandina võib kilekotte tasuta anda, kui see on vajalik hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks.
 • Jõustub uus isikuandmete kaitse seadus. Alla 13aastase puhul on isikuandmete töötlemiseks vajalik lapse seadusliku esindaja nõusolek. Rikkumise korral on võimalik andmekaitse inspektsioonil määrata rahatrahv kuni 20 miljonit eurot või kuni 4% ettevõtte eelmise majandusaasta käibest.
 

Kas ja millised neist muudatustest puudutavad Sinu perekonna elu?