Terviseamet keelas MMS-i müügi suuloputusvahendina

Terviseamet keelas MMS-i müügi suuloputusvahendina

05. Feb 2019, 14:02 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kuigi MMSi müümine ravimina või sissevõtmiseks on keelatud, on seda senini Eestis ikka müüdud – pakend on lihtsalt kandnud silti suuloputusvahend, mis on kosmeetikatoode. Nüüdsest on aga sellegi müük keelatud.

Terviseamet keelas toote „MMS ehk mineraalne suuloputusvahend“ levitamise, sest see sisaldab kosmeetikatoodetes keelatud kloori. Kosmeetikatootes rangelt keelatud kloori sisaldust kinnitas toodet levitava ettevõtte enda tellitud kohustuslik ohutusaruanne. 

Lisaks leidis terviseameti labor, et MMSi segus leidub kloori 70 korda enam kui on lubatud basseinivees ja 214 korda enam kui on lubatud joogivees. Joogivees on vaba kloori maksimaalne lubatud sisaldus 0,2-0,5 mg/l ja basseinivees on vaba kloori maksimaalne lubatud sisaldus 0,5-1,5 mg/l.

MMSi müüakse kahes pudelikeses. Esimeses neist on MMSi A-komponent naatriumklorit, mis on ohtlik kemikaal. Naatriumklorit on nahale sattumisel mürgine ja sööbiv aine, millest happelistes tingimustes (B-komponendiga segades) eraldub kloordioksiid, mida kasutatakse enamjaolt tööstusliku pleegitus- või desinfitseerimisvahendina ning mille tarvitamine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi. Aine võtmisega võivad mürgistusnähtudena kaasneda kõhuvalu ja oksendamine.

Aine käsitlemisel tuleb kasutada kummikindaid ja selle jääke ei tohi valada kraanikausist alla, vaid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. 

MMS-i on nüüdsest lubatud müüa vaid kemikaalina (mitte kosmeetikatootena) ja pudel peab siis kandma korrektset ohumärgistust.

 

Naatriumklorit on:

 • H302 Allaneelamisel kahjulik
 • H310 Nahale sattumisel surmav
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
 • H373 Võib kahjustada elundeid (põrn)
 • H400 Väga mürgine veeorganismidele
 • H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas
 • P262 Vältida aine sattumist silma, nahale või riietele
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega…
 • P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
 • P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/…
 • P310 võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga/…
 • P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/…/
 • P405 Hoida luku taga
 • P501 Sisu/mahuti kõrvaldada

(Allikas: Terviseamet. Foto: Freepik)