Põhjalik ülevaade: Psühholoogilise abi saamise võimalused Eestis

Põhjalik ülevaade: Psühholoogilise abi saamise võimalused Eestis

10. May 2016, 12:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Elus tuleb ikka ette olukordi, milles on raske ja vahel isegi võimatu toime tulla ainult oma elukogemuse ja teadmistega – probleemid kuuluvad elu juurde. Lapsed on väga tundlikud peres toimuva osas. Näiteks ema või isa õnnetu paarisuhe või rahulolematus tööga võib peegelduda erineval moel ka lapse käitumises. Mõnikord on lapse käitumine selline, et vanem ei suuda otsustada, kas tegu on lapse iseloomu eripära või psüühikahäirega.

Tihti oskab lapsevanem küll märgata, et kas temal endal või siis mõnel pereliikmel oleks tarvis psühholoogi või psühhiaatri nõu ja abi, kuid arvatakse, et need teenused on Eestis võimatult kallid või häbenetakse abi küsimist.

Seepärast andis Eesti Õiguskantsleri kantselei möödunud nädalal välja vägagi põhjaliku ülevaate psühholoogilise abi vajamise põhjustest ja saamise võimalustest Eesti lapsevanematele.

Pöördu nõustamisse kui:

- sina ise või keegi pereliikmetest on kestvalt (üle kahe nädala) keskendumisvõimetu, väsinud, unetu või raskete tunnete meelevallas: viha, vaenulikkus, tujukus, masendus, kurbus, ärevus, agressiivsus, kerge ärrituvus vms;
- sina ise või keegi pereliikmetest kannatab mõne tervisehäire all (nt korduv kõhu-, selja- või peavalu), kuid analüüsid ei näita kehalise haiguse olemasolu;
- sinu lapsel on käitumisraskused ja/või toimetulekuprobleemid koolis: muret teevad õpiedukus, suhted kaaslaste ja õpetajatega, vastumeelsus kooli vastu, koolikiusamine vms;
- sul endal või pereliikmetel on raskusi elumuutustega kohanemisel: toimetulematus elumuutustega – kooli, lasteaia, töökoha või elupaiga vahetus; lahutus, uus kooselu, uue pereliikme sünd, mõne pereliikme haigestumine; kogu peret puudutav traagiline elusündmus (mõne parandamatu haiguse ilmnemine või kellegi surm, õnnetuse üleelamine, kuriteo ohvriks langemine);
- sinu laps kaalub normist tunduvalt vähem (minimaalsest normkaalust u 15% vähem) või esineb järske kaalukõikumisi ja probleeme söömisega;
- pereliikmete vahel esineb suhtlemisprobleeme: raskused suhete loomisel ja hoidmisel, oskamatus enda eest seista, kestvad konfliktid laste ja vanemate või teiste pereliikmete vahel; vaimse ja/või füüsilise vägivalla ilmingud pere laste omavahelises suhtlemises või vanemate vahel;
- sinul endal või pereliikmel on tekkinud identiteediküsimused (nt seksuaalsuse ja seksuaalse orientatsiooniga seotud küsimused);
- kooselus esineb muid paarisuhteprobleeme.

Kust saab nõu ja abi?

Meditsiinisüsteemis võib alati esmalt pöörduda perearsti poole, kes oskab abivajadust hinnata ja edasisi abisaamisvõimalusi selgitada. Samuti on võimalik pöörduda otse psühhiaatri poole. Psühhiaater on meditsiinialase akadeemilise haridusega arst, psüühika- ja käitumishäirete hindamise ning ravimisega tegelev spetsialist. Erinevalt paljudest teistest eriarstidest ei ole psühhiaatri poole pöördumiseks vaja perearsti saatekirja. Psühhiaatrilise ravi eest tasub haigekassa, kuid järjekorrad võivad olla pikad.

Psühhiaatriga võiks konsulteerida, kui lapsel esineb:

- söömishäire (ülemäärane söömine, söömisest keeldumine, väga ühekülgne söömine, järsud ja suured kehakaalumuutused vms);
- kogelemine;
- sundliigutused ja -käitumine;
- ennastvigastav käitumine;
- ülemäärane hirm, paanikahood;
- üle kahe nädala kestev masendus;
- voodimärgamine ja -määrimine üle 5-aastastel lastel;
- muudel juhtudel, kui lapse käitumine on selline, et Te ei suuda otsustada, kas tegu on lapse eripära või häirunud psüühikaga.

Kooliga seonduvate probleemide korral (nt koolikiusamine, probleemid õpiedukusega, suhtlemisprobleemid kaaslaste/õpetajatega jms) on võimalik esmalt pöörduda koolipsühholoogi või kooli sotsiaalpedagoogi poole. Pereelus tekkinud probleemide korral (nt raskused elumuutusega kohanemisel, suhtlemisprobleemid, identiteediküsimused, muud paarisuhteprobleemid) on võimalik nõu ja abi saamiseks pöörduda otse nõustamiskeskusesse või registreeruda psühholoogi vastuvõtule.

Psühholoogiline abi võib seisneda nii nõustamises kui ka psühhoteraapias. Nõustamise käigus püütakse hõlbustada inimese toimetulekut tema elukeskkonnas, talle keerukates elusituatsioonides ja suhetes. Psühhoteraapias keskendutakse muutustele põhiliselt inimese isiksuse sees ning inimese ja keskkonna vahelised suhted on pigem tagaplaanil. Psühhoterapeudi peamine eesmärk on muutuste esilekutsumine inimese mõtetes, tunnetes ja käitumises, et parandada inimese vaimset ja füüsilist tervist ning seeläbi ka sotsiaalset toimetulekut.

Pole olemas üht universaalset teraapiasuunda või -meetodit, mis oleks tõhus kõigi psühholoogiliste probleemide ja käitumishäirete leevendamisel. Erinevaid teraapiasuundi esindavad spetsialistid kasutavad erinevaid sekkumis- ja raviviise.

Kui spetsialist, kelle poole pöörduti, ei ärata usaldust ega tekita lootust abile, on alati võimalik valida keegi teine. Lisaks on enne nõustaja juurde minekut mõistlik kontrollida spetsialisti tausta. Enamasti on vastav teave internetist kergelt leitav. Nõustajal peab olema meditsiini- või psühholoogiaalane kõrgharidus, vastava koolituse läbimist tõendavad sertifikaadid või litsentsid ja tegevuse registreering äriregistris.

Haigekassa rahastatud nõustamist saab välja kirjutada perearst. Ka pakuvad mitmed kohalikud omavalitsusüksused oma elanikele tasuta teenust või kompenseerivad osaliselt või täielikult nõustamisele tehtud kulutused. Infot selle kohta saab kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötajalt. Muul juhul on psühholoogiline nõustamine, nõustamiskeskuste ja erinevate terapeutide poole pöördumine tavaliselt lastele tasuta, täiskasvanutele tasuline

Kuidas on kaitstud eraelu saladused?

Kõik see, millest sa psühhiaatri, psühholoogi või nõustajaga räägite, jääb vestluses osalenud inimeste vahele. Eraelu puudutavate ja ka muude isikuandmete saladust kaitseb isikuandmete kaitse seadus. Psühhiaatrilist ravi ja diagnoosi puudutava teabe saladust kaitseb lisaks veel ka psühhiaatrilise abi seadus. Spetsialist, kellele sa oled rääkinud oma probleemidest, ei tohi talle usaldatud informatsiooni ilma sinu nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud erandlikel juhtudel (nt politsei, prokuratuuri või kohtu seadusest tuleneva nõude alusel). 

On igati mõistetav, et oma murega asjatundja juurde minna pole lihtne. Minekut takistab tihti umbusk, kuidas saab jutuajamine võõraga midagi muuta, kartus saada süüdistatud ning hirm, et äkki sunnitakse tegema midagi, mida teha ei taha. Tõsiasi on see, et nõustamisele tulija otsustab ise, millest ta kõneleb ja millest mitte ning mida ta oma käitumises või mõtteviisis on nõus muutma. Kuigi ikka veel on inimesi, kes eelarvamuste tõttu häbenevad ja kardavad abiküsimist, pidades seda toimetulematuse ja nõrkuse märgiks, on siiski üha rohkem neid, kes mõistavad, et oskus ja julgus abi küsida näitab sisemist tugevust ning hoolimist endast ja oma lähedastest

TASUTA PSÜHHOLOOGILISE JA PSÜHHIAATRILISE ABI VÕIMALUSI EESTIS

Üleriigilised:
 
Lasteabi
Esmane sotsiaalne ja kriisinõustamine, abivajavast või kadunud lapsest teatamine.
Üleriigiline lasteabi: 116 111
 
Rajaleidja keskused üle Eesti igas maakonnas
Karjääri- ja õppenõustamisteenused, psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi nõustamine.
 
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm
Psühholoogiline abi pereliikme kaotanud lastele: 506 9658
 
Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinik ja laste vaimse tervise keskus
Registratuur: 678 7400
Nõustamistelefon lapse vaimse tervisega seotud küsimuste korral: 678 7422
 
Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus
Üldtelefon: 731 8701
Vaimse tervise õde: 731 8869, 731 8758
Valveõde: 731 8793, 731 8863
Vanemõde: 731 8792
 
Valga Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabinet
Konsultatsioon: 766 5288
Registratuur: 766 5100
 
Põlva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet
Vaimse tervise õde: 799 9183
Registratuur: 799 9199, 799 9198
 
Lõuna-Eesti Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabinet Võrus
Registratuur: 786 8569
 
Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus (Ida-Viru Keskhaigla)
Registratuur: 331 1133
 
Narva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet
Infotelefon: 357 1835
 
Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus
Registreerumine: 5305 5154
 
Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik
Registreerimine lastepsühhiaatri vastuvõtule: 435 2178
Lastepsühhiaatria osakonna valveõde: 435 2183
Registreerimine psühhiaatrilisele vastuvõtule: 435 4248
 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik
Polikliiniku registratuur: 617 2644, 617 2623
Valvetuba: 617 2650
 
Tallinna vaimse tervise keskus
Infotelefon: 627 6640, 5551 1233
 
Ohvriabiteenus Sotsiaalkindlustusametis
Emotsionaalne tugi ja nõustamine.
Infotelefon: 612 1360
 
MTÜ Ohvriabi
Psühholoogiline nõustamine ja e-nõustamine.
 
MTÜ Eluliin
Psühholoogiline kriisinõustamine Tallinnas,
perenõustamine ja teraapia (Tallinna lastekaitsespetsialisti suunamisel): 631 4300
Emotsionaalse toe telefon (E-P 19.00-07.00): 655 8088 (eesti keeles), 655 5688 (vene keeles)
 
 
Tallinnas
 
Tallinna Perekeskus
Lastega perede psühholoogiline nõustamine ja toetavad sotsiaalteenused (Tallinna elanikule tasuta).
Üldtelefon: 655 6970
Nõustamisteenistus: 655 6970
Pereteenistus: 657 1588, 527 8352, 527 8259
Tugiisikuteenistus: 655 6088, 526 8584
Päevakeskuse teenus: 655 6096, 521 1960
 
MTÜ Laste ja noorte nõustamiskeskus
Registreerimine ja psühholoogiline nõustamine:   620 7342
 
 
Tartus
 
Tartu Laste Tugikeskus
Kriisiabi, psühhosotsiaalne ja meditsiiniline nõustamine,
akuutne kriisiabi, psühhoteraapia ja tugiisikuteenus
(Tartu elanikule tasuta).
Üldtelefon: 748 4666
 

TASULISE PSÜHHOLOOGILISE ABI VÕIMALUSI
 

Ambromed Kliinik Tartus
Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi (osaline haigekassa rahastus): 745 1175
 
Arengukeskus Avitus Tallinnas
Individuaalne nõustamine, eneseabigrupid noortele ja täiskasvanutele, lapsevanemate koolitus, pere- ja paarinõustamine.
Infotelefon: 5669 6105
 
Eesti Pereteraapia Ühing
Pereterapeutide vastuvõtt Tallinnas, Keilas, Tartus, Pärnus, Põlvas, Rakveres, Viljandis, Kuressaares ja Haapsalus.
 
Jaanson & Lääne
Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi (Tartus, Elvas, Otepääl, Jõgeval, Valgas, Põlvas, Tõrvas):
517 7222, 733 3446
 
Läänemaa Kriisiabikeskuse nõustamiskabinet
Psühholoogiline nõustamine: 475 7555
Kriisiabi: 5393 5121
 
Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus Tallinnas
Psühhoteraapia ja psühholoogilised uuringud, psühhiaatriline abi:
650 5036
 
MTÜ Perekeskus Sina ja Mina Tallinnas
Nõustamine, paari- ja perekonna psühhoteraapia, koolitused lapsevanematele:
681 6570
 
MTÜ TK & Partnerid Nõustamiskeskus Pärnus ja Viljandis
Psühholoogiline nõustamine, vanemaks olemisega seotud nõustamine, psühhoteraapia:
5688 6469
 
Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus Tallinnas ja Pärnus
Individuaalne, pere-, paari-, laste-, grupipsühhoteraapia, psühhiaatria, psühhodiagnostika, supervisioon.
Tallinnas ja Paides: 640 8708, 5341 5708
Pärnus: 442 2049, 521 2928
 
Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus
Individuaalne, paari- ja perekonna psühhoteraapia, nõustamine, lapsepsühholoogi konsultatsioon. Teatud juhtudel Tartu elanikele tasuta.
Info ja registreerimine: 742 7555, 5551 7427 
 

MUUD KONTAKTID JA TELEFONI- VÕI INTERNETINÕUSTAMINE

 
Aidsi Tugikeskus
Infotelefon: 641 3165, 660 3636, 646 4012
 
Anonüümsed alkohoolikud
Infotelefon: 529 9955
 
Eesti Koolipsühholoogide Ühing
Infotelefon: 5301 0696
 
E-nõustamiskeskus
Nõustavad Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli psühholoogiatudengid.
 
Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus, sh arvuti- ja internetisõltuvusega seotud küsimused
Mängurliin: 15410
 
Inimkaubandusohvrite ja prostitutsiooni kaasatute nõustamine
ATOLL keskus Tallinnas: 655 6140
AVA keskus Jõhvis: 775 1893
Toome keskus Tartus: 631 4600
Inimkaubandusohvrite varjupaik Vega: 655 6140, 551 5491
 
Naiste kriisikodu
Infotelefon: 526 4697
 
Noorte ja alaealiste emade ja rasedate toetamine, nõustamine
Infotelefon: 682 8414 (Tallinn), 5346 6288 (Pärnu)
Infotelefon: 5568 8080
 
Noorte nõustamiskeskus
Seksuaaltervise alane nõustamine, sh internetinõustamine.
 
Noorte usaldustelefon 
646 6666
 
Oma Pere MTÜ
Psühholoogiline nõustamine, mentorlus, grupinõustamine- ja supervisioon, interneti- ja telefoninõustamine lapsendatud laste peredele, eestkoste- ja hooldusperedele.
Infotelefon: 5645 9945 
 
Peaasi MTÜ e-nõustamine
 
Perekeskus Sina ja Mina e-nõustamine
 
Raseduskriisi nõustamistelefon ja e-nõustamine
Nõustamistelefon: 800 2008
 
Riiklik usaldustelefon
126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles)
 
Tallinna Laste Turvakeskus
 
Tallinna Laste Tugikeskus
Vanemate ja noorte koolitused ja psühhosotsiaalne abi.
Infotelefon: 655 6971
 
Tartu Usaldustelefon
742 7111
 
Tervise Arengu Instituudi info ja abi sõltlasele
 
Tervise Arengu Instituudi terviseinfo
 
Uimasti ja HIV/aidsi tasuta anonüümne tugitelefon
1707
 
Vaimsetervise nõustamine noorele, lapsevanemale, spetsialistile ja spetsialistide kontaktid eesti ja vene keeles
 
Üleriigiline perearsti infotelefon 
1220
 
(Käesoleva materjali koostas Meelike Saarna. Materjali toimetamsel osalesid Pille Murrik, Anne Kleinberg, Merle Ameljušenko, Pille Teder, Andres Aru, Andra Reinomägi, Margit Sarv ja Maria Tammesalu)


 
Paljud füüsilised tervisehädad saavad meile endalegi teadmatult alguse vaimse tervise probleemidest. Vastuta enda ja oma laste tervise ning oma perekonna õnne eest, otsi julgelt abi!